Obchodní společnost Aseita spol. s r.o. se sídlem Ostrava-Poruba, Studentská 1770, PSČ 708 00, IČO: 47669730, DIČ:CZ47669730, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 5015, pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

www.bloky.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.   V případě, že nebyly sjednány jiné písemné podmínky kupní smlouvy, upravují tyto „OBCHODNÍ PODMÍNKY“, vydané v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále jen „PODMÍNKY“), smluvní vztahy, vznikající mezi společností Aseita spol. s r.o. se sídlem Ostrava-Poruba, Studentská 1770, PSČ 708 00, IČO: 47669730, DIČ:CZ47669730, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 5015 jako prodávajícím (dále jen „prodávající“) a kupujícím (dále jen „kupující“) uvedeným v kupní smlouvě (dále jen „smlouva“).
1.2.   Veškerá prezentace zboží prodávajícího umístěná v katalogu, reklamě nebo ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Kupní smlouva mezi kupujícím a prodávajícím vzniká buď na základě podpisu listiny označené jako kupní smlouva a podepsané oběma smluvními stranami nebo zasláním písemné objednávky (e-mailem nebo poštou) kupujícího prodávajícímu a písemným přijetím objednávky kupujícího prodávajícím (e-mailem, nebo poštou), bylo-li toto sjednáno rámcovou či partnerskou smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím nebo přijetím objednávky kupujícího prodávajícím při prodeji zboží v e-shopu. Přijetí objednávky kupujícího prodávajícím při prodeji zboží v e-shopu zašle prodávající kupujícímu emailem na email adresu uvedenou kupujícím v objednávce.
1.3.   Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá zboží/věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc/zboží obsah převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.
1.4.   Užití ustanovení §§ 1765, 1766, 1793, 1798, 1799, 1800 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku se pro kupní smlouvu vylučuje.
1.5.   Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.
1.6.   Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

2.  PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.1.   Předmětem plnění je dodávka produktů bez potisku nebo s potiskem (dále jen „zboží“) a služeb, uvedených ve smlouvě včetně jejích všech příloh.

3. KUPNÍ CENA ZBOŽÍ A SLUŽEB (POTISKU)

3.1.   Veškeré ceny uváděné v cenících, nabídkách či katalozích (dále jen „katalog“) a těchto PODMÍNKÁCH prodávajícího nezahrnují DPH, není-li výslovně uvedeno jinak. Není-li písemně sjednaná cena jiná nebo není-li v průběhu roku upravena zvlášť vydaným ceníkem, představuje platnou kupní cenu zboží a potisku pro sepsání kupní smlouvy v daný den. V případě vydání ceníku ke katalogu se pak kupní cena zboží a potisku řídí cenami a ev. podmínkami uvedenými v ceníku platném ke dni sepsání smlouvy.
3.2.   Cena zboží nezahrnuje náklady na dopravu zboží.
3.3.   Cena zboží zahrnuje nutné náklady na balení zboží.
3.4.   K ceně potisku se připočítávají přirážky uvedené v platném ceníku potisku pro dané úkony a technologie.

4. DODACÍ LHŮTA

4.1.   Dodací lhůta je uvedena na e-shopu u konkrétního zboží. V případě zakázkové výroby je dodací lhůta individuální.
4.2.   Nenachází-li se zboží skladem u prodávajícího, sdělí prodávající tuto skutečnost kupujícímu a navrhne jiný termín dodání.
4.3.   Lhůta pro dodání zboží začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy byla objednávka učiněna. V případě, že byla objednávka učiněna mimo pracovní den, lhůta pro dodání začne běžet nejbližší pracovní den.

5. DODACÍ PODMÍNKY

5.1.   Kupující po dohodě vyznačí zřetelně ve smlouvě některou z následujících podmínek způsobu dodání zboží:
1. nezávislý dopravce – přepravní společnosti,
2. rozvoz ke kupujícímu.
5.2.   Místem a časem dodání zboží podle smlouvy je u variant:
a)             1- místo a doba předání zboží nezávislému dopravci (přepravní společnost),
b)             2 – místo určené kupujícím k rozvozu a čas faktického převzetí zboží kupujícím nebo jím k převzetí pověřené osoby.
5.3.   Není-li sjednáno jinak, platí kupující náklady na dopravu dle variant odst. 5.1. takto:
a)             1 – podle ceny za tuto službu uvedené v objednávce,
b)             2 – individuální kalkulace.
5.4.   Prodávající je oprávněn plnit předmět smlouvy i částečně a kupující je povinen částečné plnění předmětu smlouvy převzít.
5.5.   Bude-li kupující, který zaplatil zálohu (dle bodu 6.2. položky D) v prodlení delším než 10 kalendářních dnů s převzetím zboží bez potisku nebo s potiskem, vyzve jej prodávající k převzetí zboží v náhradní lhůtě 14 kalendářních dnů a současně ho bude informovat o tom, že mu bude účtováno skladné (dle bodu 9.11.), a že má v úmyslu zboží prodat. Toto zboží může skladovat prodávající maximálně po dobu 6 týdnů. Nevyzvedne-li si kupující zboží ani po uplynutí maximální lhůty 6 týdnů, je prodávající oprávněn prodat zboží za hodnotu minimálně ve výši 20 % kupní ceny. Z výtěžku prodeje je prodávající oprávněn si ponechat částku odpovídající nákladům spojených s prodejem zboží, poplatkem za uskladnění, poplatkem za balné a manipulaci a případně použité dopravné ve skutečné výši. Zbytek získaný z prodeje bude vyplacen kupujícímu. Prodejem zboží není dotčen nárok prodávajícího na náhradu škody způsobené prodlením kupujícího s převzetím zboží.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1.   Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu za dodané zboží a služby včetně případného dopravného, jakož i eventuálních přirážek a DPH.
6.2.   Kupující vyznačí jednu z těchto podmínek způsobu úhrady kupní ceny:
A) převodem na účet prodávajícího,
B) v hotovosti.
6.3.   Prodávající si vyhrazuje právo požadovat po kupujícím zaplacení zálohy (např. při doručování zboží do zahraničí), a to až do výše celé kupní ceny.
6.4.   Splatnost kupní ceny účtované na základě faktury je do 7 dnů ode dne vystavení faktury, přičemž faktura se považuje za uhrazenou dnem připsání celé fakturované částky na účet prodávajícího. Splatnost faktury je možno domluvit i individuálně. Platby je nutné provést před odevzdáním souboru k ověření do tisku.
6.5.   Vlastnická práva k předmětu smlouvy dle každé objednávky přechází na kupujícího až po uhrazení kupní ceny za dodané zboží v plné výši na účet prodávajícího.
6.6.   Žádná část kupní ceny za dodané zboží nesmí být zaplacena pohledávkami třetích osob nebo započtením vlastní pohledávky kupujícího, kterou má vůči prodávajícímu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

7. SMLUVNÍ POKUTY

7.1.   Bude-li kupující v prodlení se zaplacením nebo doplacením kupní ceny prodávajícímu, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % denně z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.

8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

8.1.   Prodávající může od smlouvy odstoupit v případě, že je kupující v prodlení s úhradou zálohy o více jak 7 kalendářních dnů po dohodnutém termínu splatnosti zálohy. Dále je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy kupujícím nebo v případech stanovených občanským zákoníkem.
8.2.   Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí v něm být uveden důvod odstoupení od smlouvy. Doručením odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší.
8.3.   Odstoupí-li prodávající od kupní smlouvy (příp. části plnění), je kupující povinen vrátit prodávajícímu do 7 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy dodané zboží (příp. část zboží, jehož se odstoupení týká).
8.4.   Prodávající neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost dodávky zboží v důsledku „vyšší moci“ nebo v případě, kdy objednané zboží není ve lhůtě žádané kupujícím na trhu dostupné. Prodávající v takovém případě bude kupujícího písemně informovat o náhradním prodlouženém termínu plnění nebo o nemožnosti dodávky daného zboží vůbec, přičemž kupujícímu tímto nevzniká vůči prodávajícímu žádné právo na náhradu eventuální škody. Souhlas s tímto náhradním termínem plnění potvrdí kupující prodávajícímu písemně (nebo e-mailem), a to ve lhůtě vyznačené na sdělení prodávajícího. Pokud tak neučiní, má se za to, že kupující od smlouvy nebo její části odstupuje a prodávající automaticky již bez další výzvy provede stornování těchto nedodaných položek zboží ze zakázky.
8.5.   Odstoupením od kupní smlouvy nezaniká nárok na zaplacení smluvní pokuty a poplatku za uskladnění.

9. JINÁ USTANOVENÍ

9.1.   Sjedná-li kupující ve smlouvě potisk zboží, je povinen dodat prodávajícímu podklady pro tisk v elektronické podobě v křivkách. Nesplnění této povinnosti zprošťuje prodávajícího odpovědnosti za kvalitu potisku a kupující nemá právo žádat bezúplatnou opravu ani odstoupení od smlouvy z tohoto důvodu.
9.3.   Pro uplatnění práv z vadného plnění jsou pro smluvní strany závazná ustanovení § 2099 až § 2112 občanského zákoníku, pokud není v kupní smlouvě nebo těchto PODMÍNKÁCH uvedeno jinak.
9.4.   Zjevné vady plnění musí být kupujícím písemně oznámeny prodávajícímu v souladu a s náležitostmi dle reklamačního řádu prodávajícího, a to nejpozději do 7 kalendářních dnů od předání zboží, a skryté vady ihned po jejich zjištění, nejpozději do 6 měsíců od předání zboží.
9.5.   Prodávající je povinen uznané vady plnění odstranit nejpozději do 2 měsíců po obdržení reklamace takto:
Je-li dodání vadného zboží podstatným porušením smlouvy, může kupující:
– požadovat odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady
– požadovat odstranění vady opravou věci nebo potisku
– požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny zboží nebo potisku
– odstoupit od smlouvy v předmětu vadného plnění
Je-li dodání vadného zboží nepodstatným porušením smlouvy, může kupující:
– požadovat odstranění vady opravou věci nebo potisku
– požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny zboží nebo potisku.
9.6.   Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího nebo okamžikem, kdy prodávající předá zboží prvnímu nezávislému dopravci do místa určení. Při převzetí zboží od nezávislého dopravce je kupující povinen pečlivě zkontrolovat neporušenost přepravního obalu. V případě, že je obal poškozen, uvede kupující tuto informaci do předávacího protokolu nezávislého dopravce.
9.7.   Prodávající neodpovídá za škody vzniklé nesprávným použitím nebo skladováním dodaného zboží.
9.8.   Uplatňování práv z vadného plnění dodaného zboží se řídí reklamačním řádem prodávajícího, se kterým se kupující seznámil před uzavřením kupní smlouvy.
9.9.   V případě uznání vady zboží nahradí prodávající pouze hodnotu řádně reklamovaného zboží.
9.10.   Uplatnění práv z vadného plnění (reklamace) na dodaném zboží nemá odkladný účinek na zaplacení kupní ceny v termínu splatnosti ani na splatnost faktury, kterou je reklamované zboží fakturováno a kupující je povinen dodržet lhůtu splatnosti (dle bodu 6.1. a 6.7.) této smlouvy.
9.11.   Při prodlení kupujícího s převzetím zboží od prodávajícího v období delším než 10 kalendářních dnů ode dne vystavení dodacího listu se sjednává skladné ve výši 0,05 % z kupní ceny skladovaného zboží, nejméně však 50,– Kč za každý den skladování. Jako první den placení skladného se počítá 11. den.
9.12.   Nezaplacení ceny za dodané zboží ve lhůtě 30 dnů po uplynutí splatnosti se považuje za podstatné porušení smlouvy.
9.13.   Pro katalogové rozměry zboží nebo jeho částí nebo rozměry vzorku či jeho částí je přípustná odchylka 10 % oproti rozměrům dodaného zboží nebo jeho částí.
9.14.   Za vadu dodaného zboží se nepovažuje rozdílná sytost barvy nebo odstín barvy mezi skutečně dodaným zbožím a barvou dle katalogu nebo obrázku z eshopu.
9.15.   Fotografie jednotlivých předmětů mají pouze informativní charakter a nemusí plně odpovídat skutečnosti, zejména co se týká barevnosti a detailů provedení.
9.16.   Prodávající si vyhrazuje právo na dodání zboží s rozdílem 5 % z dohodnutého množství. V případě dodání rozdílného množství zboží se kupní cena automaticky poměrně změní.
9.17.   Výsledná barevnost potisku se může lišit od původně zadaného odstínu barvy. V závislosti na potiskovaném podkladu, potiskové technologii a zvoleném odstínu může být tento rozdíl 0 % – 10 % oproti původnímu zadání.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1.   V případech neupravených těmito PODMÍNKAMI se tento smluvní vztah bude řídit zákonem č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem a v případě sporu bude rozhodovat místně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo prodávajícího.
10.2.   Smluvní strany jsou povinny si sdělovat každou změnu svého sídla nebo trvalého bydliště.
10.3.   Písemnost se považuje za doručenou v poslední den úložní lhůty, i přesto, že se adresát (kupující nebo prodávající) o uložení písemnosti nedozvěděl, jestliže je písemnost zaslána na posledně známou adresu adresáta (kupující nebo prodávající) a adresát (kupující nebo prodávající) si ji v úložní době nevyzvedne. Rovněž se písemnost považuje za doručenou, pokud ji adresát (kupující nebo prodávající) odmítne přijmout. Dnem doručení je považován den odmítnutí písemnosti.
10.4.   Každá ze smluvních stran je oprávněna činit písemná jednání prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků, a to faxem či elektronickou poštou, pokud je jím zachycen obsah právního jednání a určení osoby, která právní jednání učinila. Smluvní strany se zavazují, že nebudou jednání učiněné v elektronické podobě jakkoliv zpochybňovat nebo prohlašovat za neplatné pouze proto, že jednání bylo učiněno v elektronické podobě.
10. 5.   Informujeme, že kupujícímu, který je zároveň spotřebitelem, je od 1. února 2016 dána možnost řešit spory s podnikateli mimosoudní cestou, a to na platformě https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Zákazník, který je zároveň spotřebitelem, může prodávajícího kontaktovat na adrese bloky@bloky.cz.
10.6.   Pokud je kupující zároveň spotřebitelem, prodávající postupuje navíc dle platných a účinných ustanovení příslušných zákonů upravujících právní vztahy spotřebitelů.
10.7.   Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 1. 2016.

 

bloky@bloky.cz | www.bloky.cz